Automaty vendingowe
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POZYSKIWANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ EVEND.COM.PL

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Twoich danych osobowych, jest EBA Sp. z o.o. z siedzibą w Krośnie przy ul. Ks. J. Popiełuszki 86, 38-401 Krosno, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000287996, NIP: 6842512123, REGON: 180260030.

Możesz skontaktować się z nami pisząc na podany wyżej adres pocztowy, jak również drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: evend@evemd.com.pl . W celu realizacji Twoich uprawnień opisanych w dziale Prawa osoby, której dane dotyczą prosimy o kontakt na powyższe adresy korespondencyjne.

Zakres, cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

To, jakie dane oraz w jakich celach przetwarzamy zależy od naszej relacji prawnej z Tobą.

Możemy zatem przetwarzać Twoje następujące dane osobowe pozyskiwane za pośrednictwem naszej strony internetowej: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; nazwa firmy.

Podanie przez Państwa ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania przez nas działań wskazanych poniżej.

Ww. dane osobowe przetwarzamy:
1) w celu odpowiedzi na zadane przez Ciebie zapytanie poprzez formularz kontaktowy – podstawę przetwarzania stanowi niezbędność przetwarzania danych do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – nawet jeśli do zawarcia tej umowy nie dojdzie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) ;
2) dla celów marketingowych Administratora, tj. oferowania Państwu produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dla celów przesyłania newslettera – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
3) do celów analitycznych, statystycznych, w tym lepszego doboru produktów, usług do potrzeb klientów, optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4) w celach archiwalnych (dowodowych) – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości prawnej wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
5) w celu badania satysfakcji klientów – podstawę przetwarzania stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na poprawie jakości oferowanych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres, przez jaki przechowujemy Twoje dane osobowe

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do prowadzenia korespondencji w związku z przesłanym zapytaniem, a jeżeli zawrzemy ze sobą umowę to przez okres dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody – jeśli podstawę przetwarzania stanowiła zgoda. W przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych dla celów marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub nieodwracalnie anonimizowane.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe będą udostępniane naszym zaufanym partnerom biznesowym, tj. podmiotom z którymi współpracujemy, w celach o których mowa powyżej. Administrator przekazuje pozyskane dane osobowe do firm obsługujących Administratora w zakresie teleinformatycznym, prawnym oraz realizujących działania marketingowe – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub na zasadach udostępnienia.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie przekazuje pozyskanych danych poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), za wyjątkiem sytuacji gdy dane zostały pozyskane za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz po uzyskaniu Państwa zgody na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną lub akceptacji plików cookies, kiedy to dane będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) w związku z tworzeniem profili przy wykorzystaniu Google Analytics.

Automatyczne przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe mogą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Państwa sytuację.

Profilowanie odbywać się będzie w sytuacji pozyskania danych za pośrednictwem strony internetowej Administratora oraz po uzyskaniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub akceptacji stosowania plików cookies. Profilowanie wykonywanie jest w takim przypadku w oparciu o dane takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie będą Państwo otrzymywać od Administratora.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody – także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.